Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

güdü ne demek?

 - 10 sözlük, 19 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

güdü anlamı İng. motive Osm. saik Fr. motif
1- Genel anlamda gerek bilinçli, gerek bilinçsiz olarak davranımı doğuran, devamını sağlayan ve ona yön veren herhangi bir içtepi, itki ve tavır. 2- Organizmanın, belli bir amaca göre, birbirine bağlı bir dizi davranım göstermesini gerekli kılan gereksinim. 3- Bir etkinlik ya da eylemin gizli nedeni. 4- Kaynağı, dürtüde olduğu gibi, duygulanım olmayıp us olan neden.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

güdü anlamı İng. motive Osm. saik Lat.movere Alm.Motiv Fr. motif
(Lat. movere = kımıldatmak, devindirmek) : 1- Bir istenç eyleminin nedeni, kımıldatıcısı. 2- (Sanat alanında) Sanat yaratmalarının kımıldatıcısı.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

güdü anlamı İng. motive Osm. saik Lat.motivus Alm. Motiv Fr. motiver
Kaynağı, dürtüde olduğu gibi duygu olmayıp us olan neden.

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

güdü anlamı İng. motive Osm. saik
Kişinin bilinçli olarak davranışlarının dayanağı diye gösterdiği güç.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

güdü anlamı
bakınız» motiv.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

güdü anlamı İng. motive Osm. saik Fr. motive
Bireyleri bilinçli ve amaçlı eylemlerde bulunmaya yönelten dürtü ya da dürtüler bileşkesi.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

güdü anlamı İng. motive Osm. saik
Tepki ve davranışları devindiren iç ve dış etki.

Güncel Türkçe Sözlük

güdü anlamı
is. 1. Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik: "Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır." -Ç. Altan. 2. Bir etkinlik veya işin gizli sebebi. 3. fel. Kaynağı akıl olan sebep, saik: Sevgi bir dürtü, ödev bir güdüdür. 4. top. b. Bireyleri bilinçli ve amaçlı işlerde bulunmaya yönelten dürtü veya dürtüler bileşkesi, saik.

Türkçe - İngilizce

güdü anlamı
isim
1) motive
2) motivation
3) incentive
4) drive
5) impetus
6) numen
7) go
8) spur

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

güdü anlamı
Kısa, bodur, gelişmemiş.

-Çankırı

güdü anlamı
Küçük çömlek, güveç.

İstinye -İstanbul
Bayramören *Kurşunlu -Çankırı
*İskilip -Çorum
Yaykıl *Gerze -Sinop
*Reşadiye -Tokat

güdü anlamı
At, sığır, koyun sürüsü.

*Merzifon -Amasya
Bayadı -Ordu
Aziziye *Ereğli -Konya

güdü anlamı
İstek, emel.

-Bursa
*Erciş -Van

güdü anlamı
Hayvan tüyünden yapılmış top: Güdü oyunu çok yorucu.

Kızılköy -Tokat

güdü anlamı
Yağlı peksimet.

Eğrigöz -Konya

güdü anlamı
Hayvan otlatma işi: Güdüye bu sene ben çıkmayacağım.

-Isparta
-Çankırı
*Ayaş -Ankara
Ambarköy *Ereğli, Zıvarık, Şule -Konya

güdü anlamı
Küçük ev köpeklerini severken söylenen sözcük.

Eşke *Divriği -Sivas

güdü anlamı
Ufak çapa.

*Tosya -Kastamonu

güdü anlamı
Kırda güdülen davar, hayvan sürüsü (Kırşehir)

Kırşehir

güdü eş anlamlısı

saik
is. (sa:ik) esk. 1. Sebep. 2. fel. ve top. b. Güdü.

"güdü" için örnek kullanımlar

Motivasyon bireyin hareketlerinin arkasında bulunan psikoloji dilinde güdü adı verilen güçtür. Davranışa enerji sağlayan organizmanın
Kaynak: Motivasyon
Kişi ayırma yoluyla bir tasarım ı, bir eylemi veya bir güdü yü (motivation) taşıdıkları duygusal yükten ayırır ve çağrışım bağlantılarını
Kaynak: Ayırma (psikoloji)
Piranalarda beslenme : Akvaryumda da bu güdü ile beslenirler. Yem attığınızda bazen korkak davranışlar sergilerler. Aslında bu korkak
Kaynak: Pirana
Ayrıca, dini reformlardaki güdü Yeremya ve Tesniyeciler arasında aynı doğrultudadır ve çocuk kurbanlarının bitişinden bahseder (bkz.
Kaynak: Yeremya kitabı
Bu, Freud'un yıkıcı iç güdü ler (ki ölüm iç güdüsünün bir görünüm ü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerir. Freud,
Kaynak: Sigmund Freud
Ay : Nefis , İç güdü , Anne , Bilinçaltı , Bellek ile alakalıdır. Ay Dünyanın Tek uydusudur. Ay Bilinçaltını yönetir. Ayın sembolü Uydu
Kaynak: Yıldız haritası
Göçmen olanları iç güdü ile yüzlerce kilometrelik yolu katederek erginlerin yanına ulaşır. Her kuş türü guguğun yumurtasını kabul etmez.
Kaynak: Gugukgiller
Mormon lara ve İsa Toplumu'na göre ise Kabil'i kardeşini öldürmeye iten güdü Musa'nın Kitabı 'nda belirtildiği üzere yine kıskançlıktır
Kaynak: Habil ve Kabil
Diğer tassavvuf âlimlerine göre ise insanları tassavvufa yönlendiren güdü içsel arayıştır (Mevlana Rumi). Tasavvuf ilerleyen safhalarında
Kaynak: Tasavvuf

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.