Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

angarya ne demek?

 - 5 sözlük, 5 sonuç.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

angarya anlamı İng. forced labour, corvee
Tarihsel kökeni feodal sisteme dayanan, zorla ve karşılığı ödenmeden gördürülen iş ya da ek emek süreci.

Güncel Türkçe Sözlük

angarya anlamı
is. (anga'rya) 1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş, yüklenti: "Devlet hastanesinde hastalara angarya bakıldığını, Hacer'in vakasıyla, anlattıklarıyla ve etraftan yaptığımız tahkikatla öğreniyoruz." -N. Hikmet. 2. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti. 3. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması. 4. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması. 5. mec. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş: "Vazifelerini bir angarya gibi yaparlar." -Ö. Seyfettin.

Türkçe - İngilizce

angarya anlamı
isim
1) drudgery
2) forced labor
3) fatigue
4) corvee
5) sweat
6) task
7) fatigue duty
8) fag
9) slavery
10) angary

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

angarya anlamı Rum.aggaria
1. Bir kimseye veya bir topluluğa zorla, ücret vermeden yaptırılan iş: § "Onu kaçınılması mümkün olmayan bir angarya sayar ve yazdıklarımdan, tabi ancak vasat bir numara alırdım." -Ruşen Eşref Ünaydın, Hatıralar I, 319. § "angarya. Bedava iş, teaddi. Komşulukta olursa imece." -Ahmet Vefik Paşa, Lehçe-i Osmani. § "O yol parası korkunç bir angaryaymış." -Orhan Pamuk, Cevdet Bey ve Oğulları, 408. 2. Kölelik düzeninde köylünün derebeyine yaptığı zorunlu ücretsiz hizmeti. 3. Savaş durumundaki bir devletin, kendi sularındaki yabancı bir devletin ticaret gemilerine el koyarak bunlardan yararlanması: § "angarya: Efrâd-ı askeriyeye kışla dâhilinde veya ordugâhta nöbetle gördürülen iş, hizmet. Zahmetli iş." -Ali Seydi, Lugât-i Ecnebiye. 4. Olağanüstü durumlarda veya sıkıyönetimde devletin vatandaşlara ait taşıtlara el koyması: § "Akşam Yedikule'de bir arabayı angarya gibi cebri bir surette tedarik eyleyebilmiş olduğu hâlde..." -Ahmet Midhat Efendi, Hayret, 60. 5. mec. Usandırıcı, bıktırıcı, zorla yapılan iş: § "... sıçramaktan alıkoyan manasız bir ağırlık ve angaryadır." -Peyami Safa, Eğitim-Gençlik-Üniversite, 203. § "… evlenme denen şeyin, zor, sıkı, katlanılması lazım gelen zaruri angaryalarından biri addediyor…" -Reşat Nuri Güntekin, Eski Hastalık, 53. § "Birden bire lüzumsuz bir iş, hatta çekilmez bir angarya gibi göründü." -Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, 71. § "Doktor Hikmet uğruna bu kadar zahmet ve angaryalara katlandığını keşfetmek için o kadar ince bir psikolog olmaya hacet yoktu." -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 176.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

angarya anlamı
Hıyar, salatalık

Kayacık *Gölhisar Burdur

angarya eş anlamlısı

yüklenti
is. Angarya.

"angarya" için örnek kullanımlar

''Artık standart dışı çalıştırma, angarya yasaklanmış olacak.
'' In the non-standard labor, forced labor will be banned.
Kaynak: ekonomi.haber7.com
Çünkü Anayasamızın 18'inci maddesine göre angarya yasaktır.
Because forced labor are prohibited in accordance with Article 18 of the Constitution.
Kaynak: blog.milliyet.com.tr
Hastalığa yakalandığınız anda herkes için büyük bir angarya oluyorsunuz.
Disease was caught at the're a hassle for everyone.
Kaynak: tr.euronews.com
Hemşireler angarya çalışma değil, hastalarına bakmak istediklerini dile getirdi.
Nurses work is not drudgery, patients said they wanted to look at.
Kaynak: evrensel.net
En önemli fark bu dökümlerin vergi yükümlülerini, askere alınacakları ya da angarya ya koşulacak kişileri belirleme ve kaçakları önleme
Kaynak: Nüfus sayımı
Ambargonun arret de prince ten (gemi ve uçak lara geçici olarak alıkonulması); angarya dan (olağanüstü hallerde gemi ve uçaklara el
Kaynak: Ambargo
Berlin'de kocasıyla birlikte angarya işçisi olarak çalıştırıldı. 1942 'de Berlin'de tehcirler başlayıp Yahudiler imha kamplarına
Kaynak: Stella Kübler
Örneğin,Kabartay ya da derebeylerine bağlı özgür köylüler,istemeseler de,bir angarya olarak derebeyinin konuklarını ağırlamak zorundaydılar
Kaynak: Adıge Cumhuriyeti
Angarya: Evliya Çelebi seyahatnamesinde "Bazıları, kalesi angarya ile yapıldığından Ankara denilmiştir, derler." diye yazar. Baykal
Kaynak: Ankara (isim)
Kabile şeflerinin kendi adlarına haraç toplamak ve tabiyetindekilere angarya yüklemek gibi ayrıcalıkları kaldırıldı. Başkent Ouagadougou '
Kaynak: Thomas Sankara
tarafından sahiplenilirdi Çiftçi de bir işgücü vergisine konuydu ve bir angarya sistemi içinde sulama ya da inşaat projelerinde çalışması
Kaynak: Antik Mısır
rapçat: angarya, beyin halkın gölüklerini alıp üzerine parasız olarak yük yükletmesi gibi. buldunı: içerisine yaş ya da kuru üzüm konan
Kaynak: Kençek
köyün işleri imece angarya ile birlik ve ahenk içinde yapılır. köyün gençleri son zamanlarda dış köy ve kasabalardan evlenmişlerdir.
Kaynak: Erecek, Manyas
subay Albay Windham (Clive Francis) kendi subaylarını getirir ve Sharpe yüzbaşı rütbesini kaybeder ve cephe gerisi angarya işlerine çekilir.
Kaynak: Sharpe's Company
Nihayet Wiesler'in ihanetini sezen ama elinde kesin kanıt olmayan Yarbay Grubitz onu görevden alır ve ceza olarak angarya bir iş olan
Kaynak: Başkalarının Hayatı
Müsadere, angarya, işkence, her nevi eziyet katiyen ve külliyen memnudur. Grup ileri gelenlerinin Meclis konuşmalarından alınan aşağıdaki
Kaynak: İkinci Grup

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2021 © Sözce hakları saklıdır.