Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

edil ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

edil anlamı Lat.aedil
1 - Roma tiyatrosunda oyunları parasal ve yönetsel açıdan koruyanlara verilen ad. 2 - Oyunları denetleyip gösteri günlerini ve daha başka kayıtları saptayanlara verilen ad.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

edil anlamı Lat.aedil
1. Roma tiyatrosunda maddî manevî oyunları destekleyip koruyanlar. 2. Oyunları denetleyip temsil tarihlerini ve daha başka kayıtları saptayanlar (bakınız» diadaskalia).

Yerleşim Birimleri Sözlüğü

Edil anlamı
Sinop ili, Boyabat ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.

"edil" için örnek kullanımlar

Bireysel başvurular kabul edil.
Individual applications be accepted.
Kaynak: medya73.com
Patlamanın LPG'den değil, bombadan kaynaklandığı belirtilen gerekçede, bomba yapılan malzemede Selek'in parmak izinin bulunduğu da ifade edil.
LPG explosion, but the reasoning caused by a bomb, the bomb, where the materials are formulated Selek fingerprints.
Kaynak: superpoligon.com
Böylece nedensellik ilke­si determinizmde temel ilke olarak kabul edil­mektedir. Çünkü determinizme göre evrende akli bir yapı ve düzen
Kaynak: Determinizm
Ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon test­le­rin­de anor­mal­lik ge­li­şen has­ta­lar­da te­da­vi­ye de­vam edil­me­me­li­dir. da­vi edil­me­me­li­dir.
Kaynak: Nimesulid
Ardından Hasday'ı Hazarya'ya davet etmesine rağmen muhtemelen bu davet kabul edil(e)memiştir. Bu yazışmaların günümüzde küçük
Kaynak: Hazar Yazışmaları
Süreci: Tedavi edil­meyen hastalık 2-4 hafta sürer. En sık görülen yan etkisi lenf bezlerinin iltihaplanmasıdır. Tedavisi: Ölüm oranı ilaç
Kaynak: Tularemi
Bu deği­şik tekuçka biçimleri, ülkenin dört bir yanında yollarda ya da trenlerde sürekli hareket halinde olan bir nüfusla, kontrol edil­
Kaynak: Kollektivizasyon (SSCB)
ğü­nü açık­la­yın­ca KWU ve ken­di­si­ne Ak­ku­yu ye­ri­ne Si­nop nük­le­er si­ti tek­lif edil­miş olan GE fir­ma­la­rı iha­le­den çe­kil­di.
Kaynak: Türkiye'de nükleer enerji
Koçana Bu ka­za ta­ma­miy­le Ana­do­lu Türk­le­ri (Konyarîler) ta­ra­fın­dan is­kân edil­mek­te­dir. Bun­lar bu­ra­ya ilk fü­tü­hat sı­ra
Kaynak: Kayılar (şehir)
Kişilerin iktisaden güçlü olanlara karşı korunmasını amaçlayan her türlü politika, sosyal adalet hedefine ulaşmada araç olarak kabul edil­
Kaynak: Sosyal liberalizm
Yedi-yirmi bir yaş arası, pratik ihtiyaçların karşılanması için amelî aklın sayesinde araçların imal edil­diği çağdır. Merak döneminin
Kaynak: İbn-i Tufeyl

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.