Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ıstılah ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ıstılah anlamı
is. (ıstıla:hı) esk. 1. Terim: "Tasavvuf ıstılahında ise arzu edilen makbul ve sevimli bir işin elde edilmesine kalbin bağlanmasıdır." -N. F. Kısakürek. 2. mec. Herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz.

ıstılah eş anlamlısı

terim
is. 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." -F. R. Atay. 2. man. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. 3. mat. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. 4. mat. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. 5. mat. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

"ıstılah" için örnek kullanımlar

İslami ıstılah ta, Kur'an ayet lerinin açıklanmasına dâir. Kategori:İslam ilimleri dalıdır. Tefsir ilmi ile uğraşan kişiye müfessir
Kaynak: Tefsir
Tasavvuf î bir ıstılah olarak halvet, Hak ile gizli konuşmak şeklinde tanımlanabilir. Sofiyyede halvet ise, şeyhin emir ve tensibi ile
Kaynak: Halvet
Kelimesinin ıstılah anlamı ise, nüfus ve arazi gibi alanlarda genel olarak yapılan yazma işlemidir. Yazır köyü ile ilgili ilk tarihi
Kaynak: Yazır, Çubuk
Hindistan'ın değişik bölgelerine göndererek halkı irşat ettirdi. Ehl-i Sünnet inancıyla yaşayıp yeni kavramlarla tasavvuf ıstılah ını genişletti.
Kaynak: Ahmed Sirhindi

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.