Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

ilim ne demek?

 - 4 sözlük, 5 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

ilim, -lmi anlamı
is. 1. Bilim: "İlim ilim bilmektir / İlim kendin bilmektir" -Yunus Emre. 2. mec. Ayrıntı, özellik, nitelik.

Kişi Adları Sözlüğü

İlim anlamı Köken: Ar.
Cinsiyet: Erkek
1. Bilme, biliş, bir şeyin doğrusunu bilme. 2. Bilim.

Türkçe - İngilizce

ilim anlamı
isim
1) science
2) learning
3) wisdom
4) lore

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

ilim anlamı
Erik ve kayısı ağaçlarının çıkardığı zamk.

Korucu -Balıkesir

ilim anlamı
Tanelerinden çorba ve aş yapılan, kedi kuyruğuna benzeyen başaklar içindeki küçük bir çeşit darı.

Ersis *Yusufeli -Artvin

ilim eş anlamlısı

ayrıntı
is. 1. Bir bütünün önemce ikinci derecede olan ögelerinden her biri, teferruat, detay: "En küçük bir ayrıntıyı bile atlamayacaksın." -A. Ümit. 2. Edebiyat veya sanat eserlerinde bir bütünün ögelerinden her biri, teferruat, tafsilat. 3. tiy. Bir tiyatro eserinde ana düşünceye yardımcı olan kelime, cümle veya eşya.
bilim
is. 1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim: "Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okumanızdır." -H. E. Adıvar. 2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi. 3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
nitelik
is. 1. Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet: "Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan yorgun düşmüş." -A. İlhan. 2. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite. 3. fel. Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet.
özellik
is. Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeylerden ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, spesiyalite: "Tek özelliği, yüzünün dayanılmaz çirkinliğiydi." -İ. O. Anar.

"ilim" için örnek kullanımlar

Maalesef ülkemizin siyasi ve ilim çevresinin içinde bulunduğu hal böyle.
Unfortunately, this state of the country in which the political and scientific environment.
Kaynak: yenimesaj.com.tr
İlim ve edebiyatta yıllık ciro 3.5 milyar lira, yani müziğin 50 mislidir.
An annual turnover of 3.5 billion pounds of science and literature, ie 50 times more than the music.
Kaynak: gercekgundem.com
Bizim kendi öz medeniyetimizde ilim, yitik bir değerdir, öyle görülmüştür.
Our civilization in our own self-knowledge, the lost value, it was observed.
Kaynak: medyafaresi.com
Kim bu işle uğraşır kim ona sahip çıkarsa ilim onundur.
If those who have the knowledge to him who is engaged in his own.
Kaynak: haberdar.com
Bilim veya ilim fizik i ve doğa l evren in yapısının ve hareket lerinin birtakım yöntem ler (deney , düşünce ve/veya gözlem ler)
Kaynak: Bilim
Konferans (Latince : conferre toplamak, benzetmek), ilim , sanat , hukuk , edebiyat gibi çeşitli konularda bilgi vermek amacıyla yapılan
Kaynak: Konferans
Soyca ilim sahibi bir aileden geldiği ve çağının bilim otoritelerinden bursa kadısı Mehmet Çelebi'nin oğlu olduğu için, Bursa ve
Kaynak: Bursalı Kadızade Rumi
Bir ilim dalında, doktora derecesinden sonra, habilitasyon bir daha bilimsel bir eser verilerek kazanılır. Bazen bir kitabın yayını
Kaynak: Habilitasyon
Neriman Nerimanov, Azeri aydın, Azerbaycan 'ın ilim ve devlet adamı. Neriman Nerimanov, 14 Nisan 1870 yılında Tiflis 'te yoksul bir aile
Kaynak: Neriman Nerimanov
Çeviribilim, yazılı ve sözlü çeviri nin teori, betimleme ve uygulamasını konu alan beşeri ilim dalıdır. Sahalar arası bir çalışma alanı
Kaynak: Çeviribilim
Hoca Ahmet Yesevi 'den almış olduğu ilim ışığı ile etrafındaki Oymaklara ve etrafındaki diğer Oğuz boyu na mensup halka örnek olmuş,
Kaynak: Koçkar Ata
İslam ahlakı, kaynağı Kur'an ve Sünnet 'e dayanan bir ilim ve uygulamadır. " "Şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzeresin" (Kalem Suresi :4)
Kaynak: İslam ahlakı
Mirza İbrahimov – Azeri ilim ve devlet adamı, ünlü romancı akademisyen. Çağdaş Azerbaycan nesirinin en önde gelen isimlerinden biri olmuştur
Kaynak: Mirza İbrahimov
Kubbet-ül islam, yetiştirdikleri ilim, din, kültür ve sanat adamları, mutasavvıf ve zahit leri ile değerlendirilen, "İslamiyet 'in
Kaynak: Kubbet-ül islam
Anlatı bilimi (Narratology), anlatı kavramını inceleyen ilim dalı. Anlatı bütün zamanlarda, toplumlarda ve yerlerde mevcuttur.
Kaynak: Anlatı bilimi
Ebân bin Osman, Urve bin Zübeyr, Abdullah bin Hasan, Abdullah bin Ebî Râfi ve daha birçok âlimden ilim öğrenip hadîs-i şerîf rivâyet etti.
Kaynak: Zeyd bin Ali

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.