Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kelam ne demek?

 - 2 sözlük, 2 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

kelam anlamı
is. (kela:mı, l ince okunur) esk. 1. Söz: "Mecliste arif ol kelamı dinle / El iki söylerse sen birin söyle." -Karacaoğlan. 2. Söyleyiş biçimi, söyleme. 3. din b. Tanrı'nın varlığını ve İslam dininin doğruluğunu konu edinen bilim.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kelam anlamı
Lahana.

*Taşköprü -Kastamonu
Hasanoğlan -Ankara

kelam eş anlamlısı

söz
is. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde." -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.

"kelam" için örnek kullanımlar

Velhasıl kelam, ister ekonomi, ister siyaset, neresinden bakarsanız bakın, Türkiye bir kabile gibi yönetiliyor.
In short theology, or economics, or politics, but from where you look at it, Turkey is ruled as a tribe.
Kaynak: ulusalkanal.com.tr
Bu yazı da zaten bir film eleştirisinden çok film eleştirilerinin geldiği seviye üzerine bir çift kelam ederek başlıyor.
In this paper, film critics are already a lot of movies that level of criticism by a pair of theology begins.
Kaynak: yerelgundem.com
Cüz'i irade islam inancına göre (akaid, kelam) insanlara verilmiş olan ve kaza ve kader sınırları çerçevesinde hareket imkânı tanıyan
Kaynak: Cüzi irade
Bununla birlikte zaman içinde İslam filozofları ve kelam âlimleri ayrışmış ve sıklıkla tartışmalarda karşıt taraflarda bulunmuşlardır;
Kaynak: İslam
Mağara bilimi ya da Mağarabilim , Speleoloji, speleologies (speleon/mağara - logos/kelam,söz ) kelimesinden birleşmiş olup "mağarabilim"
Kaynak: Mağara bilimi
1310), Maveraünnehir 'de yaşamış, Türk müfessir, fıkıh ve kelam alimi. Tam adı Hâfızuddîn Ebul-Berekât Abdullah İbn Ahmed en-Nesefi olan
Kaynak: Nesefî
"Allah'ın sıfatları kelam cılar arasında uzun tartışmalara konu olmuştur. Kelamcılar Allah'ın mahiyetinin bilinemeyeceğini, ne olmadığının
Kaynak: Allah
Aslında genel olarak zamanına kadar ki kelam anlayışını tenkit etmiş olsa da Eş'arî geleneğe odaklanmıştır; bunun en büyük sebebi onun
Kaynak: El-Keşf an minhâci'l-edille

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.