Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

muharrer ne demek?

 - 1 sözlük, 1 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

muharrer anlamı
sf. esk. Yazılmış, yazılı, yazıya geçirilmiş: Nama muharrer senet.

"muharrer" için örnek kullanımlar

Bono ya da emre muharrer senet, üzerinde yazılı belli bir tutarda para nın, senet lehdarına ya da onun emrine kayıtsız şartsız ödeneceğine
Kaynak: Bono (finans)
Takdir-i Tevki-i Hümayun oldur ki balada muharrer 7500 kuruş bedeli Defter-i Hakaniyede merkumdan uhdelerine kaydolmuş olmakla yedine isari
Kaynak: Tipideresi, Çekerek
Düstûr'da yirmi ikinci maddede:” Cerîde-i muharrer sûret-i dâva esas tutularak i'lâm müsveddesi usûl-i sakk üzere kaleme alınır.
Kaynak: Sakk-ı Şer'î
taven ikrar ve itiraf idub ancak müddeiye-i mezbûrenin ber vech-i muharrer verâset müddeâsı malûmum değildir deyu verâset müddeâsını
Kaynak: Akpınar, Rize
altında poliçe , emre muharrer senet ya da bono ve çek örnek olarak verilmektedir. Türkçe jargon da "ticari senet" olarak da geçebilmektedir.
Kaynak: Kambiyo
Emre muharrer senet de, adı belirtilen bir alacaklı adına düzenlendiği için satılamaz. Kaynakça : Kategori:Hukuk belgeleri Kategori:Finans
Kaynak: Senet (hukuk)
Başka dilden geçen sözcüklerin yenisiyle değiştirilme dizelgeleri Arapça kökenli alıntı sözler: muharrer | muharrer | yazılı, yazılmış |
Kaynak: Türkçedeki yabancı kökenli sözcüklerin Türkçe karşılıkları
bazı düyunu zahrında muharrer olduğuna nazar-ı hümayun müsadif olıcak, işinde cem'iyyet-i hatırına tefrika verecek halet kalmasın deyu
Kaynak: Müneccimbaşı Ahmed Dede
mıntakası Şimal grupunda âsarı hâmaset ve fedakâri gösteren zirde muharrer asker mebuslar ile sivil zevatı kirama dahi İstiklâl Madalyası
Kaynak: Kırmızı-yeşil şeritli İstiklal Madalyası sahipleri

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.