Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

skolastik ne demek?

 - 4 sözlük, 4 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

skolastik anlamı İng. scholastic Osm. medresevî Fr. scolastique
1-Aristoteles'in yapıtlarından alınıp Hıristiyan kilisesi anlayışına göre değiştirilmiş olan ve ortaçağ boyunca Batı üniversitelerinde okutulan biçimci ve gelenekçi felsefe. 2- Bu felsefeye ilişkin.

Güncel Türkçe Sözlük

skolastik, -ği anlamı
is. (l ince okunur) fel. 1. İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi. 2. sf. Bu felsefe ile ilgili olan. 3. sf. mec. Orta Çağ yöntemlerine uygun, eski.

Türkçe - İngilizce

skolastik anlamı
sıfat
1) scholastic

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

skolastik anlamı Fr.scolastique
1. İnanç ve bilgiyi kiliseyle, özellikle Aristoteles'in bilimsel sistemini uyumlu bir biçimde birleştirmeye çalışan Orta Çağ felsefesi: § "Tabi Tanzimat bizi kurûn-ı vustâdan, skolastik zihniyetten ve skolastik edebiyattan kurtardı." -Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar Ki, 140. § "Dörtlü ve sekizli sınıflandırmalar Çin'de skolastik felsefenin, dinsel falnamelerin ve geleneksel mantığın esasını oluşturur." -Ziya Gökalp, Türk Uygarlığı Tarihi, 31. § "Buna pek yanlış olarak skolastik diyoruz." -Peyami Safa, Osmanlıca-Türkçe-Uydurmaca,, 37. § "Kilitleyen skolastik ve apıştıran mistik (zorlama akıl ve uydurma sırrîlik)…" -Necip Fazıl Kısakürek, Aynadaki Yalan, 98. § "Bunun içinde milletçe mistik ve skolastik düşünce sistemine bir an önce geldiği yere gönderip Garbın yapıcı, tartışıcı, yaratıcı ve araştırıcı düşünce sistemini benimsememiz gerekiyor." -Nurullah Ataç, Dergilerde Deneme, 35. 2. Bu felsefe ile ilgili olan: § "Onlar da tahttan indirdikleri skolastikler gibi, lafza, emsale esirdirler." -Cemil Meriç, Kırk Ambar, 88. § "…Tanrı'nın varlığını kanıtlamak için elimizde o skolâstik saçmalarda başka kanıt kalmadı." -Orhan Pamuk, Sessiz Ev, 68. 3. mec. Orta Çağ yöntemlerine uygun, eski.

skolastik eş anlamlısı

eski
sf. 1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, yeni karşıtı: "Ey benim eski duygularım, eski düşüncelerim. Neden böyle uzaksınız benden?" -N. Ataç. 2. Önceki, sabık: "Bu durumun eski sevgilinin onurunu kırması doğal." -A. Kutlu. 3. Geçerli olmayan. 4. Herhangi bir meslekte uzun süreden beri çalışmış olan. 5. Mesleğinde uzmanlaşmış, deneyimi olan: Eski öğretmen. 6. is. Çok kullanmaktan yıpranmış, harap olmuş şey: "Ben babamın eskilerinden uydurma şeylerle giyiniyordum." -H. Z. Uşaklıgil. 7. is. alay Herhangi bir görevden düştüğü veya durumunu yitirdiği için bir kimsenin eski saygınlığının kalmadığı durumlarda kullanılan bir söz: Mebus eskisi. Müdür eskisi.

"skolastik" için örnek kullanımlar

Burgonya ), Fransız skolastik düşünürü, tanrıbilimci; dil, diyalektik ve ahlak filozofu Tümeller sorununa getirdiği çözüm ve diyalektiği
Kaynak: Pierre Abélard
Daha özel anlamda Platonizm, rönesansta Aristotalesçi skolastik felsefeye karşı gösterilen tepkinin Platon'a yönelik yoğun bir ilgiye
Kaynak: Platonizm
Başka bir deyişle, nasıl ki modern felsefenin kurucusu olan Descartes, kuşku yoluyla bilgiyi teolojik-skolastik tasalluttan kurtararak
Kaynak: Hugo Grotius
Temelde skolastik bir anlayıştır, modern çağda değişme ve gelişmeyi yadsıyan öğretileri ve anlayışları adlandırır. Zira kendi fikir ve
Kaynak: Dogmatizm
Salamanca Üniversitesi'ndeki öğrenim, yeni Rönesans düşüncesinin, ortaçağ ın skolastik usavurma yöntemleriyle aktarılmasına dayanıyordu.
Kaynak: Francisco de Vitoria
Örneğin skolastik felsefe de varoluş, varolan her şeyin (Tanrı ya da bir toz zerreciği) gerçekliğini bildirir. Daha dar ve doğa bilimsel
Kaynak: Varoluş
East Horsley yakınlarında ki Surrey'de Ockham isimli küçük bir köyden İngiliz Fransiskan papazı ve skolastik filozof. Politik
Kaynak: Ockham'lı William
(Hükümdarlık dönemi;MS 241-272) dönemiydi Zurvanizm'in bir kült olarak gelişmesi ve bu çelişki skolastik anlaşmazlığın bir konusu olarak kalmıştır.
Kaynak: Kartir
Tahran'ın değişik üniversitelerinde tasavvuf ve felsefenin temelleri, politik düşünce ve karşılaştırmalı skolastik ilahiyat dersleri verdi.
Kaynak: Seyyid Abbas Hüseyin Kaimmekami
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.