Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

değer ne demek?

 - 17 sözlük, 17 sonuç.

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Fr. valeur
1-Bir varlığın ruhsal, toplumsal, ahlaksal ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik. 2- Bir değişkenin ya da bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value, worth Osm. kıymet Lat.valor Alm. Wert Fr.valeur
1- Kişinin, isteyen, gereksinme duyan, erek koyan bir varlık olarak, nesne ile bağlantısında beliren şey. /_/ İnsanların gereksinme, duyma biçimi ve istemelerinin türlü türlü oluşu, değerlemeleri de çoğalttığından sayısız değer türleriyle karşılaşılır. Ayrıca, birine yüksek bir değer olarak görünen bir şey, bir başkasına değeri az ya da değersiz görünebilir. 2- Her türlü deneysel yaşantının dışında, insanın isteme, duyma ve eğilimlerinden bağımsız olan, kendi başına var olan "kendinde değer"i kabul eden felsefe görüşüne göre, aralarında bir aşama düzeni olan bu değerler bir "değerler alanı" kurarlar. Max Scheler ve Nicolai Hartmann bu görüşü savunurlar. //Değerler, biçimsel olarak: olumlu ve olumsuz, göreli ve salt, öznel ve nesnel değerler olarak ayrılırlar; içerik bakımından: nesne değerleri (hoş, yararlı, kullanışlı), mantıksal değerler (doğru), ahlaksal değerler (iyi), sanat değerleri (güzel) olarak ayrılırlar.

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Alm. Wert Fr. valeur
Bir büyüklüğün ya da bir özelliğin bir birim cinsinden nicel tutan.

BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Alm. Tonwert, Lichtwert Fr.valeur
(Resim) Bir renk tonunun açıklık ve koyuluk derecesi.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Alm. Wert Fr. valeur
Halkın, kendi yarattığı ya da benimsediği kültür ürün ve olaylarından her birine biçtiği değer. bakınız» törensel değer, toplumsal değer, açık değer, kapalı değer. krş. değer değişimi.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value
1. Neoklasik iktisada göre tüketicinin son biriminin faydasını dikkate alarak bir mala verdiği göreli önem. 2. Emek-değer kuramına göre bir malın içerdiği emek zamanı. 3. Neoklasik ve emek değer kuramlarına göre iki mal arasında olması gereken değişim oranı. krş. değişim değeri, 4. Dışalım eşyasının Dünya Ticaret Örgütünün ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca tespit edilen bedeli.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Alm. Wert Fr. valeur
Bir değişkenin belli bir yorumdaki değer alanının herhangi bir öğesi.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Lat.Valere Alm. Wert Fr. valeur
Bir simgenin karşılık geldiği nicelik ya da tutar.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

değer anlamı
kıymet. ~ biçmek: takdîr etmek.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

değer anlamı Osm. kıymet Fr.valeur
(matematik)

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Fr. valeur
1. Mallar arasında gerçekleşen değişim oranı. 2. Bir malın karşılık değeri. 3. Bir nesnenin para ile dile getirilen değişim değeri. 4. Ekonomik değer. 5- Bilirkişilerce bir mala biçilen değer.

BSTS / Toplumbilim Terimleri

değer anlamı İng. value Osm. kıymet Fr. valeur
1- Nesne ve olayların bir toplum, bir sınıf ya da bir insan bakımından taşıdığı önemi belirleyen niteliği. 2- Bir toplum, bir sınıf ya da bir insan için önem taşıyan nesne ve olaylar.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

değer anlamı
Yazın yapıtlarında beğeni, ekin, töre, kuruluş, dil, biçim, öz gibi yönlerin her biri ya da tümü için gerekli nitelik yargısı.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

değer anlamı İng. value Osm. kıymet
Nesne ya da özelliklerin bir ölçme aracı ya da değerlendirme ölçütüne göre aldığı yer, taşıdığı nicelik.

Güncel Türkçe Sözlük

değer anlamı
is. 1. Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, valör. 2. Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, paha: "Bildiği bütün Fransızcayı toparlayarak vitrindeki kravatın değerini sordu." -N. Hikmet. 3. Yüksek ve yararlı nitelik. 4. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse: "Bence ziyan olmuş, eski deyimiyle heder olmuş bir değerdir." -İ. O. Anar. 5. fel. Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey. 6. mat. Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı. 7. Bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi ögelerin bütünü: "Edebiyat, sanat, fikir, ilim ve başlıca değerlerimize toptan bir bakış lütfeder misiniz, efendim!" -A. Kabaklı.

Kişi Adları Sözlüğü

Değer anlamı Köken: T.
Cinsiyet: Kız
1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.
Cinsiyet: Erkek
1. Yüksek nitelik. 2. Üstün, yararlı nitelikleri olan kimse. 3. Bir şeyin önemini belirten ölçü, karşılık.

Türkçe - İngilizce

değer anlamı
isim
1) value
2) worth
3) amount
4) valuation
5) merit
6) rate
7) currency
8) worthiness
9) preciousness
10) costliness
11) dearness
12) price
sıfat
1) worth
2) worthy
3) worthy of
4) worthwhile

değer eş anlamlısı

kıymet
is. Değer: "Bir özleyiş ve bir korkudan sonra bayrağın kıymetini ne kadar daha başka, ne kadar daha yakından duyuyordum." -R. E. Ünaydın.
paha
is. Değer, fiyat, eder.
valör
is. 1. Değer. 2. Geçerlik. 3. dil b. Anlam.

"değer" için örnek kullanımlar

Her değer insanın bir gediğini kapatması açısından oldukça gereklidir.
Each value is very important for people to close a originate.
Kaynak: haberx.com
Birinci seansta hisse senetleri ortalama yüzde 0,67 oranında değer kazandı.
The first session was up by 0.67 per cent shares.
Kaynak: etikhaber.com
Birinci seansta hisse senetleri ortalama yüzde 0,28 oranında değer kaybetti.
The first session, shares fell by 0.28 per cent.
Kaynak: haberler.com
Birinci seansta, hisse senetleri ortalama yüzde 1,27 oranında değer yitirdi.
The first session, stocks depreciated by 1.27 per cent.
Kaynak: sentezhaber.com
Beklenen değer bir rassal değişken nin alabileceği bütün değerlerin, olasılıklarıyla çarpılması ve bu işlemin bütün değerler üzerinden
Kaynak: Beklenen değer
Matematik te, mutlak değer bir gerçel sayı nın işaret siz değerini verir. Örneğin, 3; hem 3'ün hem de -3'ün mutlak değeridir.
Kaynak: Mutlak değer
Matematik te verilmiş bir fonksiyon un değer kümesi, fonksiyonun tanımlı olduğu "çıkış" değerlerinin oluşturduğu kümedir. kosinüs ün değer
Kaynak: Değer kümesi
Artı-değer kavramı Marks'tan önce keşfedilmiş ve zaten kullanılan bir kavramdır. Genel anlamda, gerekli-zorunlu olandan daha fazlasının
Kaynak: Artı değer
Katma değer, bir üretim sürecindeki çıktı ile girdi arasındaki farktır. Örneğin 10 TL değerinde hammadde alınmış, bu hammadde toplam
Kaynak: Katma değer
İçsel değer, finans ta bir menkul kıymet in asıl ya da onun kapsamına giren değerini ifade eder. Genellikle bir maldan elde edilen vadeli
Kaynak: İçsel değer
ortalama değer kuramı, düzgün bir eğrinin üzerinde seçilen herhangi bir bölüm üzerinde, türev i (eğimi) bu bölümün "ortalama" türevine
Kaynak: Ortalama değer teoremi
Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında sıralı tek-değişirli verileri iki eşit sayıda veriye ayıran değer. Geometrik medyan
Kaynak: Medyan
Dijital değer yönetimi (DAM - Digital Asset Management) dijital varlıkların depolanması, aranıp bulunması, dağıtımı, gruplanması ve
Kaynak: Dijital değer yönetimi
Menkul değer sembolü ya da hisse senedi sembolü, belirli bir hisse senedi piyasasındaki belirli bir şirketin halka açık hisse senetlerini
Kaynak: Menkul değer sembolü

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.