Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

dîn ne demek?

 - 6 sözlük, 13 sonuç.

BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

dîn anlamı İng. religion Alm. Religion Fr. religion
Görünen, görünmeyen doğaüstü güç, nesne ya da varlığa inanma nedeniyle doğmuş olan ve bireylerin gerek birbirleriyle, gerek çevreleriyle ilişkilerini birtakım kutsal uygulama ve davranışlarla düzenleyen, sağlayan evrensel olgu. bakınız» ilkel din, halk dini, arınma, kurban, sakınma, krş. büyü, tören, kutyasak, muska.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

din anlamı Fr. dyne
(fizik)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

din anlamı İng. religion Fr. religion
1- İnsanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu. 2-Bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sağlayan düzen.

Güncel Türkçe Sözlük

din anlamı
(I) is. (di:ni) 1. din b. Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet: "Her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır." -H. C. Yalçın. 2. din b. Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen: "Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil." -R. H. Karay. 3. mec. İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült.
din anlamı
(II) is. fiz. C.G.S. sisteminde 1 g'lık bir kütlenin hızını saniyede 1 cm artıran güç birimi: Bir nevton 105 din'e eşittir.
din anlamı
(III) is. hlk. Bir şeyin en yüksek ve sivri noktası.
din anlamı
(IV) is. hlk. İlmek.

İngilizce - Türkçe

din anlamı
isim
1) gürültü
2) şamata
fiil
1) tekrar tekrar söylemek
2) kafasını şişirmek
3) söyleyip durmak
4) gürültü etmek
5) çınlamak
6) gürlemek
7) yankılanmak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

din anlamı
İlmek.

Kıratlı *Dikili -İzmir
Zeytinli *Edremit, -Balıkesir, -Çanakkale
*Tavşanlı -Kütahya
Bozan, Tokat -Eskişehir
*Akşehir -Konya

din anlamı
Dinlenme, durgunluk.

Kerkük

din anlamı
Bir şeyin en sivri ve yüksek noktası.

-Kütahya

din anlamı
Uzun zaman kapalı kalmış susuz kuyu, mağara gibi yerlerdeki karbondioksitli pis hava: Kuyunun dini insan ve hayvanı öldürür.

Atlıhisar *Şuhut -Afyon
*Yalvaç -Isparta

din anlamı
(< Ar. dîn) din

dîn eş anlamlısı

diyanet
is. (diya:net) din b. 1. Din kurallarına tam bağlı olma durumu. 2. Din.
ilmek
(I) is. Çözülmesi kolay düğüm, eğreti düğüm, ilmik: "Kazak ördüm ağladım / İlmek ilmek bağladım" -Halk türküsü.
ilmek
(II) (-i) 1. Hafif bir düğüm yaparak bağlamak. 2. Halı dokurken düğümleri bağlamak.
ilmek
(III) (-e) hlk. Değmek, dokunmak.

"dîn" için örnek kullanımlar

Müsrikler kerih görseler bile; resûlünü, dîn üzerine, dînin bütününü (bütün özelliklerini) izhar etmesi (ortaya çıkarması) için hidayetle
Kaynak: İmam Mehdi
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.