Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

varyans ne demek?

 - 3 sözlük, 3 sonuç.

BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

varyans anlamı İng. variance
Ölçümsel veri dizilerinde kullanılan en önemli dağılım ölçümü, S2.

Kimya Terimleri Sözlüğü

varyans anlamı İng. variance
[varyans, s2] Standart sapmanın karesinden ibaret bir kesinlik terimi.

Türkçe - İngilizce

varyans anlamı
isim
1) variance

"varyans" için örnek kullanımlar

Olasılık kuramı ve istatistik bilim dallarında varyans bir rassal değişken , bir olasılık dağılımı veya örneklem için istatistiksel
Kaynak: Varyans
Otoregresif koşullu değişen varyans, ekonometri 'de otoregresif koşullu değişen varyans modeli, cari dönemdeki hata teriminin varyansının
Kaynak: Otoregresif koşullu değişen varyans
İstatistik sel ölçülerinin bilgisayar ile yapılan hesaplanmalarında varyans hesaplanması icin kullanılan algoritmalar pratik sonuçlar elde
Kaynak: Varyans hesaplanması için algoritmalar
Standart sapma varyans ın kare köküdür. Daha matematiksel bir ifade ile standart sapma veri değerlerinin aritmetik ortalama dan
Kaynak: Standart sapma
Kovaryans matrisi (veya varyans-kovaryans matrisi veya varyans matrisi) istatistik ve olasılık kuramı bilimlerinde veya bir rassal vektör '
Kaynak: Kovaryans matrisi
ortalama mu | medyan mu | mod mu | varyans sigma^2 | çarpıklık 0 | basıklık 0-- | entropi lnleft(sigmasqrt 2,pi,e ight
Kaynak: Normal dağılım
bilim dallarında bir rassal değişken X in μ E(X) olarak ifade edilen beklenen değer i ve σ² E(X - μ)²) olarak ifade edilen varyans ı bulunur.
Kaynak: Kümülant
Moment, beklenen değer ve varyans : Sürekli X rassal değişkeni için n inci momenti E(X n) gösterilip şu ifade ile verilir: E(X^n) int_-
Kaynak: Olasılık yoğunluk fonksiyonu
if k 1 | arg mod lambdafrac k-1 k^frac 1 k, if k 1 | varyans lambda^2Gammaleft(1+frac 2 k ight) - mu^2, | çarpıklık frac
Kaynak: Weibull dağılımı
Delta Metodu istatistik te, bir asimtotik normal istatistiki tahmin edicinin fonksiyonu için bu tahmin edicinin sınırlayıcı varyans bilgisi
Kaynak: Delta metodu
eger d_1 2 | varyans frac 2,d_2^2,(d_1+d_2-2)d_1 (d_2-2)^2 (d_2-4)! eger d_2 4 | çarpıklık frac(2 d_1 + d_2 - 2) sqrt 8 (d_2-4)(d_
Kaynak: F-dağılımı
medyan yaklaşık olarak k-2/3, | mod k-2, eğer kgeq 2, | varyans 2,k, | çarpıklık sqrt 8/k, | basıklık 12/k, | entropi frac k 2!+!
Kaynak: Ki-kare dağılımı
Merkezi limit teoremi ne göre büyük bir sayıda olan bağımsız ve aynı dağılım gösteren rassal değişken ler (eğer sonlu varyans değerleri
Kaynak: Merkezi limit teoremi
Cauchy dağılımı, tanımlanan hiçbir ortalama sı, varyans ı veya daha yüksek derecede moment i olmayan bir dağılıma örnektir. Mod değeri ve
Kaynak: Cauchy dağılımı

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.