Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

cümle ne demek?

 - 6 sözlük, 6 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

cümle anlamı Fr. phrase
Başka bir söze bağlı olmaksızın Tam bir düşünce veya hüküm anlatan söz, ki tek bir fiil kipinden ibaret olduğu gibi, birbirine Gramatikal bağlarla bağlı birçok kelimeden de meydana gelmiş olabilir. Gidiyorum, Çekil, Yürüyelim gibi tek bir kelimeden ibaret olan cümleye BİR DEYİLİKLİ (Monorème), Ben gidiyorum, sen çekil. Haydi yürüyelim) gibilerine ise İKİ DEYILİKLİ (Direme) denir. "Ben eve gidiyorum" gibi tek bir tümceden ibaret olan cümle YALIN (Simple), uAkşam olduğu için ben eve gidiyorum" şeklinde iki veya daha çok tümcesi olursa KARMAŞIK (Complexe) diye vasıflanır. Cümleler, yüklemlerinin isim veya fiil olduğuna göre İSİM CÜMLESİ veya FİİL CÜMLESİ (Ph. nommai, Ph. verbale) adlarından biriyle anıldıkları gibi, görevlerine göre de SÖYLEM, SORU,BUYURUM, HAYKIRI, ÜNLEM veya DUYUŞ CÜMLESİ (Ph. énonciative, interrogative, imperative, exclamative, interjective ou affective) diye ad aïuiar. Fiili veya koşacı söylenmi-yen "Bu kitapların hepsi faydalı" gibi cümlele-re de SALT İSİM: CÜMLESİ (Ph. nominale pure) denil.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

cümle anlamı İng. sentence Alm. Satz Fr. phrase
Bir fikri, bir duygu ve düşünceyi, bir oluş ve kılışı Tam olarak bir yargı hâlinde anlatan kelime grubu. Cümlenin varlığı için asgarî şart bir çekimli fiil veya ek-fiilden oluşan yüklemdir: Evin avlusuna, sırtında çuval kaplı yayvan torba, elinde bir ufacık iskemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi (R. H. Karay, Eskici). Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur (M. K. Atatürk, Nutuk). Türklük, beş yüz seneden beri İstanbul'u ve Boğaziçi'ni bütün beşeriyetin hayâline böyle nakşetti (Y. Kemâl Beyatlı Aziz İstanbul s. 183) vb. || Cümleler yapılarına, yüklem türüne, yüklem yerine ve anlamlarına göre sınıflandırılır. Yapılışlarına göre sınıflandırmada basit cümle, birleşik cümle, bağlı cümle, sıralı cümle; yüklemine göre isim cümlesi, fiil cümlesi; yüklemin yerine göre kurallı cümle, devrik cümle; anlamına göre olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümlesi türüne ayrılır. Bunlara bakınız»

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

cümle anlamı
Azerbaycan Türkçesi: cümlä; Türkmen Türkçesi: sözlem; Gagauz Türkçesi: cümlä; Özbek Türkçesi: gap ~ cumla;Uygur Türkçesi: cümlä; Tatar Türkçesi: cömlä; Başkurt Türkçesi: höyläm; Kmk: cumla; Krç.-Malk.: aytım;Nogay Türkçesi: yıyma; Kazak Türkçesi: söylem; Kırgız Türkçesi: süylöm; Alt:: ermek; Hakas Türkçesi: predlojeniye;Tuva Türkçesi: tomak; Şor Türkçesi: *erbek; Rusça: predlojeniye

Güncel Türkçe Sözlük

cümle anlamı
is. 1. db. Bir yargı bildirmek için tek başına çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan kelimeler dizisi, tümce: "Ben bu cümleyi üç defa okudum, hiçbir şey anlayamadım." -B. R. Eyuboğlu. 2. esk. Dizge, sistem. 3. sf. Bütün, hep. 4. zm. esk. Herkes: "Cümleye uzun ömürler dilerim." -B. Felek.

Türkçe - İngilizce

cümle anlamı
isim
1) sentence
2) clause
3) proposition

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

cümle anlamı
Cümle, bütün, hep

Diyarbakır

cümle eş anlamlısı

bütün
sf. 1. Eksiksiz, tam: "Size bütün bir kış için kuru ot temin edecek." -N. Hikmet. 2. Çok sayıdaki varlık ve nesnelerin hepsi: "Bütün civar köylerde onu sevmeyen yoktu." -Y. K. Karaosmanoğlu. 3. Bozuk olmayan (para): Bütün para. 4. Parçalanmamış. 5. is. Birlik, tamlık: "Şiirde bir bütünün lüzumuna inananlar bile mısralar arasında birtakım aralıklar kabul eder." -O. V. Kanık.
dizge
is. 1. Bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütünü, manzume, sistem. 2. fel. Bir ilkeye veya dünya görüşüne göre düzenlenmiş düşünceler, bilgiler, öğretiler bütünü, manzume, meslek, sistem: "O dizgenin içinde, geleceği insanın umutlu olmasına bağlı tutan bir kayıt yoktur." -M. C. Anday.
hep
zf. 1. Hiçbiri dışta tutulmamak veya eksik olmamak üzere, bütün, tüm olarak. 2. Sürekli olarak, her zaman, daima: "Hep böyle canına yandığımın, hep geç kalırım, hep treni kaçırırım." -N. Hikmet.
sistem
is. 1. Düzen: "Açıklamasının arkasına yeni bir ücretlendirme sistemi getirdiğini ekledi." -L. Tekin. 2. Bir sonuç elde etmeye yarayan yöntemler düzeni: "Servet, nasıl kazanılmış olursa olsun, onun kontrolüne girecek rejim ve sistem memleketi mahvedecektir." -H. E. Adıvar. 3. Yol, yöntem: Eski bir sistem. 4. Bir aracı oluşturan düzen, düzenek, tertibat: Fren sistemi. 5. Model, tip: "... son sistem, pırıl pırıl bir rotatif almışlar." -Y. Z. Ortaç. 6. fel. Dizge.
tümce
is. db. Cümle: "Her şey bütün bağlantılarıyla anlaşılmadan o tek tümceyi çevirtmek istemiyordu." -A. Ağaoğlu.

"cümle" için örnek kullanımlar

Ama yeri gelmişken onunla ilgili de birkaç cümle yazmadan geçemeyeceğim.
But the way, I can not help writing about it in a few sentences.
Kaynak: haber.stargazete.com
Bu cümle Akif'in şairolmadığına dair iddiaya verilen cevaptır.
Akif şairolmadığına bet that the answer to this sentence.
Kaynak: timeturk.com
İktidar temsilcisi olarak cümle aleme karşı kendini dik tutmak.
To keep himself upright against the sentence as a representative of the ruling realm.
Kaynak: evrensel.net
Kurallı cümle veya düz cümle, herhangi bir dilde cümlenin öğeleri nin o dilin dilbilgisindeki cümle kuruluşu kurallarına göre sıralandığı
Kaynak: Kurallı cümle
Birleşik cümle veya bileşik cümle, bir ana (temel) cümle ile onun anlamını tamamlayan bir veya daha fazla yardımcı cümleden meydana gelen
Kaynak: Birleşik cümle
Eksiltili cümle, tam bir cümle kurulabilmesi için gereken ana unsurları içermeyen cümledir. Türkçede yalnızca yüklem cümle kurmaya
Kaynak: Eksiltili cümle
Bağlı cümle, bağlaçlar ile birbirine bağlanmış birden fazla cümleden oluşan cümle grubudur. Bağlı cümlede cümleler birbirine ama, ancak,
Kaynak: Bağlı Cümle
Devrik cümle, ögeleri dilin dil bilgisi kuralları dahilinde genel kurala uygun sıralanmamış cümledir. Türkçe de yüklem sonda bulunur diğer
Kaynak: Devrik cümle
Basit cümle, içinde tek bir yargı bulunduran cümledir. Mor ve Ötesi grubunu çok severim. Marketten bir koli yumurta aldım. Hayat çok
Kaynak: Basit cümle
Cümle aralığı bırakma, metin dizgi sinde cümleler arasında bulunan yatay boşluk tur. tanıtımından bu yana çeşitli cümle aralığı âdetleri
Kaynak: Cümle aralığı
Olumsuz cümle, olumsuzluk anlamı taşıyan cümledir. Olumsuzluk bazen "me" olumsuzluk eki yle, bazen de diğer olumsuzluk sözcükleriyle
Kaynak: Olumsuz cümle
Olumlu cümle, içinde herhangi bir olumsuzluk eki olmayan cümlelere denir. Dün işe gitmiş. Kardeşim okuldan döndü. Pazardan patates aldım
Kaynak: Olumlu cümle
Bağımlı sıralı cümle : Özne, tümleç, yüklem gibi öğelerinden biri veya birkaçı ortak olan sıralı cümledir: Mart kapıdan baktırır; kazma
Kaynak: Sıralı cümle
Türkçe yüklemi cümle sonunda olan bir dil dir. Bir dilde anlatım birimi esas olarak cümlelerdir. Cümlenin temel elemanları özne ve
Kaynak: Yüklem
Özne, bir cümle de yüklem ile bildirilen işi ya da oluşu yerine getiren veya cümlem vasıtasıyla hakkında bilgi verilen öğe .
Kaynak: Özne
Herhangi bir cümle kümesi , herhangi bir cümle (P) için, hem P'yi hem de P'nin mantıksal tersini ispatlayabiliyorsa tutarsız dır.
Kaynak: Tutarsızlık
çok geniş kullanımıyla birlikte zengin bir dil olmasının yanı sıra, genel itibarıyla “özne-nesne-yüklem” biçimindeki cümle kuruluşuna sahiptir.
Kaynak: Türkçe
Herhangi bir cümle küme si, dilinin oluşturabildiği her cümle (P) için, P ya da P'nin mantıksal tersini ispatlayabiliyorsa eksiksiz dir.
Kaynak: Eksiksizlik

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2023 © Sözce hakları saklıdır.