Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

had ne demek?

 - 2 sözlük, 3 sonuç.

Güncel Türkçe Sözlük

had, -ddi anlamı
is. esk. 1. Sınır, uç. 2. Derece: İnsan buna bir hadde kadar göz yumabilir. 3. İnsanın yetki ve değeri: Haddim değil. 4. mat. Terim.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

had anlamı
Hat, demir yolu

Doğu Trakya

had anlamı
< Ar. hadd: 1. Ölçü, derece. 2. Gerçek değer. 3. Bir şeyin sonu

had eş anlamlısı

derece
is. 1. Bir süreç içindeki durumlardan her biri, basamak, aşama, rütbe, mertebe: "Hukuk tahsilini Paris'te bitirmiş, birinci derece diploma almıştı." -Ö. Seyfettin. 2. e. Denli, kadar: "Beyoğlu'nda bu derece itibar görmemişti." -E. E. Talu. 3. fiz. Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri: Sıcakölçerin dereceleri. 4. fiz. Sıcaklıkölçer: "Hastaların ateşini ölçen aletle, dereceyle ancak asker ocağında karşılaşabilirdi." -N. Hikmet. 5. kim. Bir çözeltinin yoğunluğunu ölçmede kullanılan birim. 6. mat. Bir çemberin üç yüz altmışta birine eşit olan açı birimi: Dik açılar doksan derecedir. 7. sp. Başarı gösterme.
sınır
is. 1. İki komşu devletin topraklarını birbirinden ayıran çizgi, hudut. 2. Komşu il, ilçe, köy veya kişilerin topraklarını birbirinden ayıran çizgi. 3. Bir şeyin yayılabileceği veya genişleyebileceği son çizgi, uç: Bataklığın sınırı. Ormanın sınırı. 4. Bir şeyin nicelik bakımından inebileceği veya çıkabileceği en alt ve en üst sınır, limit. 5. mat. Değişken bir büyüklüğün istenildiği kadar yaklaşabildiği durağan büyüklük, limit. 6. mec. Uç, son.
terim
is. 1. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan kelime, ıstılah: "Bazıları ise terimlerimizi milletlerarası esaslara bağlamak davasındadırlar." -F. R. Atay. 2. man. Geleneksel mantıkta özne veya yüklem. 3. mat. Cebirsel bir anlatımda + veya - işaretleri arasında bulunan parçalardan her biri. 4. mat. Bir denklemde = işaretinin iki yanındaki anlatımlardan her biri. 5. mat. Bir kesrin pay ve paydasından her biri, had.

is. 1. Genellikle uzun bir nesnenin incelerek biten son ve sivri noktası: "Bu resmin iki gözü bir makasın ucu ile oyulmuştu." -A. Gündüz. 2. Bir şeyin baş veya son noktası. 3. Bir şeyin kenarı: "Kırk kişilik bir masanın bir ucunda, üç kişiyiz." -R. H. Karay. 4. Dış kenar, periferi. 5. Bir uzaklığın son noktası: "İstikbal bu yolun ucundan bir güneş gibi doğuyor." -F. R. Atay. 6. Bir şeyin başı, tepesi. 7. sf. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, ekstrem. 8. tar. Türk devletlerinde genellikle sınır boylarındaki eyalet ve sancak.

"had" için örnek kullanımlar

Ayrıca; neticenin futboldan daha önemli olması sebebiyle, gerginlik had safhadaydı.
In addition, due to the outcome is more important than football, the tension had safhadaydı.
Kaynak: haber.stargazete.com
Fenerbahçe had to came from behind against Bursaspor.
Liverpool came from behind against Bursaspor had to.
Kaynak: turkish-football.com
Yetenek Sizsiniz için bir yandan Gangnam Style bir yandan da yarı final beklentisi had safhada.
Style Gangnam while on the one hand for Talent semi-final expectation is fierce.
Kaynak: minute15.com
James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher, iki anlamlılık yaratan ve noktalama işaretleri
Kaynak: James while John had had had had had had had had had had had a better effect on the teacher
Kritik tehlikedeki türler (CR), neslinin tükenme riski had safhada olan türlerdir. Dünya Korunma Birliği 'nin (IUCN) yazdığı listeye göre
Kaynak: Kritik tehlikedeki türler
Panik, had, aşırı ve normalin dışına taşmış korku hali. Aniden başlayan otonom (Sempatik-Parasempatik) sinir sistemi aktivitesiyle
Kaynak: Panik
He had no time to sit down and eat a full meal. So, he askd his cook to place some meat between txo slices of bread. This is the story of
Kaynak: John Montagu
İch hatte viel bekummernis, ( İngilizce :I had much affliction ) Johann Sebastian Bach 'ın BWV 21 numaralı kantat ı. 1713 yılında Weimar '
Kaynak: Ich hatte viel Bekümmernis, BWV 21
ever Adam and Eve had been warned of Shaitaan's scheming against them and had been commanded by God to avoid the tree Shaitaan referred to.
Kaynak: Biblical narratives and the Quran
On August 30, after an unfinished version had leaked, "Tell The Truth " was released as the album's lead single . While in Barbados for
Kaynak: I Wish

Yakın Kelimeler

Google Reklamları
(Tahmin etmek için bir harf girin)
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.