Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

kelime ne demek?

 - 6 sözlük, 8 sonuç.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

kelime anlamı Fr. mot
"Başlı başına bir anlamı olan veya söz içinde anlama yardım eden bir veya birkaç heceden ibaret ses" diye tanımayabileceğimiz kelime kavramı için A. Meillet şöyle diyor: "Kelime, Gramerce herhangi bir kullanışa elverişli olmak üzere belli bir anlam ile bir ses kümesinin elele vermesinden meydana gelir". Kelimeler YALIN (simple) olabildiği gibi BİLEŞİK (composé) de olabilir. (bakınız» bileşim). Kelimelerin isim, sıfat, fiil gibi başlı başına anlamları olanlarına ÖZERKLİ KELİME veya SÖZLÜK KELİMESİ (M. principal, autonome ou lèxicographique) derler; edatlar gibi ancak özerkli kelimeler arasındaki ilgileri sağlamağa yarıyanlarına da ÖZERKSİZ veya GRAMATİKAL kelime (M. accessoire ou grammatical) denir. Bazı dillerde kelimelerin belli başlı bir varlığı olmayıp onlar daima birbirleriyle ekleşirler ; bunlara GÖRNÜRDE KELİME (M. apparent) adı verilir. Kelimeler kaynaklan bakımından HALK veya ÖZDİL KELİMESİ ( M. populaire ou indigène), ALINTI KELİME M. d'emprunt) ve BİLİMLİK KELİME (M. savant diye de ayrılır. Bilimlik kelimeler, sesbilim kanunlarına bağlı kalınmaksızın, bir dereceye kadar keyfî ve şuurlu bir yolda, başka kelimelerden türetilir. bakınız» cümle kelime, Kök kelime, dolu, boş, Canlı ve ölü kelimeler.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

kelime anlamı İng. word Alm. Wort Fr. mot
Bir veya birden çok heceli ses öbeklerinden oluşan, aynı dili konuşan kişiler arasında zihinde tek başına kullanıldığında somut veya soyut bir kavrama karşılık olan yahut da somut ve soyut kavramlar arasında geçici ilişkiler kurmaya yarayan dil birimi. Somut kelime: ağaç, taş, kedi vb. Soyut kelime: sevinç, üzüntü, kaygı, çalışkanlık vb. İlişki için: gibi, göre, dolayı, kadar, karşı, üzerinde vb.

BSTS / Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu

kelime anlamı
Azerbaycan Türkçesi: söz ~ kälmä; Türkmen Türkçesi: söz; Gagauz Türkçesi: laf ~ söz; Özbek Türkçesi: soz; Uygur Türkçesi: söz; Tatar Türkçesi: süz; Başkurt Türkçesi: hüz; Kmk: söz ~ kalima; Krç.-Malk.: söz; Nogay Türkçesi: söz; Kazak Türkçesi: söz;Kırgız Türkçesi: söz;Alt:: sös;Hakas Türkçesi: sös;Tuva Türkçesi: sös;Şor Türkçesi: sös;Rusça: slovo

Güncel Türkçe Sözlük

kelime anlamı
is. Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük: "Tayyare kelimesine alışan millet, uçak kelimesine de alışır." -O. V. Kanık.

Türkçe - İngilizce

kelime anlamı
isim
1) word
2) vocable
sıfat
1) wordy

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

kelime anlamı
Bükülmek için hazırlanmış keçi kılı.

*Acıpayam -Denizli

kelime anlamı
1. Bağ çubuğu. 2. Ağaçların dibindeki taze dallar, sürgün.
kelime anlamı
Söz,laf

Çüngüş, Çermik Diyarbakır

kelime eş anlamlısı

söz
is. 1. Bir düşünceyi eksiksiz olarak anlatan kelime dizisi, lakırtı, kelam, laf, kavil. 2. Bir veya birkaç heceden oluşan ve anlamı olan ses birliği, kelime, sözcük. 3. Bir konuyu yazılı veya sözlü olarak açıklamaya yarayan kelime dizisi: "Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde." -B. R. Eyuboğlu. 4. Kesinlik kazanmayan haber, söylenti: Ortalıkta bir söz dolaşıyor. 5. Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme: O, sözünde duran bir adamdır. 6. Müzik parçalarının yazılı metni, güfte: Şarkının sözleri çok anlamlı.
sözcük
is. Kelime: "Can ile ruh sözcükleri çoğu zaman, aynı anlamda kullanılıyor." -A. Boysan.

"kelime" için örnek kullanımlar

Birkaç kelime ile muhtemel ikinci gün eşleşmelerine bakacak olursak.
If we look at the second day of the possible pairs we can in a few words.
Kaynak: ajansspor.com
Yani bu kelime, Glass'ı kullanabilmenizi sağlıyor ve aktif hale getiriyor.
So this word, Glass, allows you to use and makes it active.
Kaynak: webrazzi.com
Ağzından kesinlikle kötü bir kelime çıkmadığını söyledi.
Never said a bad word out of your mouth çıkmadığını.
Kaynak: haber.gazetevatan.com
Maçta tek kelime ile Galatasaray fırtınası esti desek yeridir.
One word to say in the match Galatasaray storm blew town.
Kaynak: haber.stargazete.com
Yedi kirli kelime, (Seven dirty words), George Carlin 'in 1972 albümü Class Clown 'da (sınıf soytarısı) "televizyon 'da söyleyemeyeceğiniz
Kaynak: Yedi kirli kelime
Birleşik kelime, dilde yeni bir kavramı karşılamak amacıyla iki veya daha çok kelimenin kaynaşarak oluşturduğu kelimelerdir.
Kaynak: Birleşik sözcük
anlamındaki "dolma" sözcüğü dolmak fiilinden gelmesine rağmen -ma yapım eki ile bir isme dönüşmüştür ve cümlede fiil soylu bir kelime değildir:
Kaynak: Fiil soylu kelime
Kelime sorusunda yarışmacılara 8 tane harf verilmekte, yarışmacılar da bu harfleri ve bir de joker harfi kullanarak kelime türetmeye
Kaynak: Bir Kelime Bir İşlem
Etimoloji kelimesi de asıl, hakiki, gerçek anlamındaki ὁ ἔτυμος (ho étymos) ile söz, kelime anlamındaki λόγος / lógos kelimelerinin
Kaynak: Köken bilimi
Hunlar a ait birçok kelime Çince de, bu dile özgü biçimleriyle tespit edilmiş ve bu kelime biçimleri farklı araştırmacılar tarafından
Kaynak: Türkçe
Anaerobik, teknik bir kelime olup havasız (buradaki hava genellikle oksijen i ifade eder) anlamına gelir. Bu kelime aşağıdaki anlamlara da
Kaynak: Anaerobik
Bolşevik, çoğunluktan yana anlamına gelen Rusça kelime, 1903 yılında düzenlenen Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi 'nin İkinci
Kaynak: Bolşevizm
Bu kelime Fransızca diline eski Grekçe bir kelime olan ve din adamları dışındaki ‘halk' anlamında kullanılmış olup 'Laos' kökünden gelen
Kaynak: Türkiye'de laiklik
Türkçe dil bilgisi veya dilbilgisi, Türkçe yi meydana getiren ses, kelime yapılışı, kelime hazinesi, anlam değişmeleri, cümle kuruluşu ve
Kaynak: Türkçe dilbilgisi

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2024 © Sözce hakları saklıdır.