Sözce'de sorgulama yapmak için bir kelime girin

bağlam ne demek?

 - 14 sözlük, 15 sonuç.

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

Bağlam anlamı İng. context Fr. contexte
1- Bir sözcüğün, tümce içinde birlikte geçtiği ve anlamının belirmesi için incelenmesi gerekebilen tümce kesimleri. 2-Bir bilgisayar dizgesindeki görevlerin işletilebilmeleri için İşletim dizgesinin sağladığı orTam.

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı Fr. ligature
Bazı yazılarda iki veya daha çok harfi bir arada göstermek üzere kullanılan şekil.

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı İng. coherence, consistaney Osm.insicam Lat.cohaerentia Alm. Zusammenhang, Kohärenz Fr. cohérence
(Lat. cohaerentia: cohaerare - ...ile bağlı olmak) : Bir düşüncenin, bir yapıtın, bir öğretinin bölümleri arasındaki çelişmeye yer vermeyen bağlantı.

BSTS / Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı İng. binding Alm. Bindung, Klemme Fr. liage Jap. ketugô
Taneciklerin, aralarındaki fiziksel ya da kimyasal kuvvetlerle bir arada durması olayı.

BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı İng. context Osm. siyâk u sibâk Alm. Kontext Fr. contexte
Bir cümlede, bir konuşmada veya bir metin içinde yer alan herhangi bir kelimenin anlamının daha iyi belirlenebilmesi ve başka anlamlarından ayırt edilebilmesi için, kendisini çevreleyen ve karşılıklı ilişkide bulunduğu öteki öge veya ögelerle oluşturduğu bütün. Söz gelişi baş kelimesi Dün başım çok ağrıyordu ibaresinde «insan başı» anlamına geldiği hâlde, Kumaşın iki başındaki eğrilik ibaresinde «kumaşın uçları», havuz başı, ocak başı, mangal başı sözlerinde «bir şeyin yakını, çevresi», başı çekmek deyiminde «bir işe önayak olmak, öncülük etmek»; Her işin başı sağlıktır cümlesinde «esas, temel»; söz başı, ay başı, yıl başı kelime gruplarında «başlangıç», Bu çocukla baş edemiyorum cümlesinde ise «hâkim olamama, disiplin Altına alamama» anlamlarını vermektedir. Baş kelimesinin sıralanan örneklerdeki bu birbirinden farklı anlamları, ancak, o cümleler içinde kendisini çevreleyen ve karşılıklı ilişkilerde bulunduğu diğer ögelerle oluşturduğu bütün, yani bağlam sayesinde belirlenebilmektedir.

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı İng. context Alm. Zusammenhang Fr. contexte
1- Bir deyimin anlamını belirlemeye katkısı olan, bu deyimi kapsayan daha geniş deyim. || Anl. dilsel bağlam, dizimsel bağlam. 2- Bir deyimin anlamını belirlemeye katkısı olan dildışı etmenler: deyimi kullanan kişi, deyimin kullanım yeri ile anı konusundaki bilgiler. || Anl. dildışı bağlam, kullanımsal bağlam.

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

bağlam anlamı Osm. huzme Fr. faisceau
(matematik)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı
bakınız» demet.

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı Osm. bent, kıta Fr. strophe
Birçok kesimlerden oluşan bir koşuğun her kesimi.

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı İng. context Osm. siyak ü sibak, kontekst
Bir olay ya da anlatımın anlamını belirten ve içerimlerini sapTamaya yarayan olgusal, kavramsal ya da dizgesel çerçeve.

BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

bağlam anlamı
Asma çubuklarından yapılan, demet. (Yassıören *Senirkent -Isparta) [bağ bıçağı] : (-Bursa) [bıçkı -4] : (-Bursa) (Gürünkaya *Aksaray - Niğde.)

Güncel Türkçe Sözlük

bağlam anlamı
is. 1. Deste. 2. Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst: "Uygarlık bağlamında Batı ve Doğu diye bir ayrım yapılmamakta bir bütün olarak düşünülmektedir." -A. Cemal. 3. dil b. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst. 4. ed. Bent.

Türkçe - İngilizce

bağlam anlamı
isim
1) context

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

bağlam anlamı
Deste, demet, tuTam.

-Isparta ilçe ve köyleri
İğdir, Ekse *Çivril, *Çal, *Acıpayam -Denizli
Ağızören -Kütahya
İkipınar, Bozan, *Mihalıççık -Eskişehir
*Düzce -Bolu
*Cide -Kastamonu
-Gümüşhane
Bağlıca *Ardanuç -Artvin
Aşudu *Darende -Malatya
Lohan, -Gaziantep
*Afşin ve köyleri -Maraş
*Kangal ve köyleri -Sivas
Sarıoba, Şabanözü *Polatlı, Çayırlı *Haymana -Ankara
*Bünyan -Kayseri
*Bor -Niğde
Taşrakaraslan -Konya
Kayarcık *Saimbeyli -Adana

bağlam anlamı
Mısır hevengi (Oltu-Şenkaya)

Erzurum

bağlam eş anlamlısı

bent
is. esk. 1. Bağ, rabıt. 2. Kitaplarda kendi içinde bütünlük oluşturan bölüm. 3. Su biriktirmek için akan suyun önüne yapılan set, büğet: "Bentler, hakikaten Osmanlı medeniyeti eserlerinden örnek verecek heybetli tesislerden imiş." -A. Rasim. 4. Gazete yazısı. 5. ed. Bir şiirdeki dörtlüklerin her biri, bağlam. 6. huk. Kanun maddesi.
deste
is. 1. Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, bağlam: "Destenin en itibarlı kâğıtları, bilindiği gibi beyler yani aslar oluyor." -H. Taner. 2. Kılıç, bıçak vb.nin elle tutulacak yeri, kabza. 3. mat. Aynı cinsten onluk bir küme. 4. sp. Yağlı güreşte pehlivanların ayrıldıkları derecelerden biri.
kontekst
is. 1. dil b. Bağlam. 2. Olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü, bütünlük, bağlam: "Her yapının hem görüntüsel hem manevi bir bütünlüğü vardır. Kişiliği ancak bu kontekst içinde vurgulanır." -H. Taner. 3. db. Çevre.

"bağlam" için örnek kullanımlar

Bu bağlam Zonguldak'ta da partimize katılımlar oldu.
Participation in this context, our party was in Zonguldak.
Kaynak: haberx.com
"Kıbrıs hidrokarbonları meselesi: bağlam, duruşlar ve gelecek senaryoları" başlıklı rapor tanıtıldı.
"Cyprus is a matter of hydrocarbons: context, postures and future scenarios" The report was introduced.
Kaynak: kibrispostasi.com
İlk 10 zenginle son 10 zengin arasındaki dünyalık uçurumu binde kaç daralmış sorusu dahi bağlam dışı.
Worldly gap between the rich and the rich 10 per thousand in the first few narrowed the question of the last 10, even out of context.
Kaynak: radikal.com.tr
BIE Danimarka Delegesi ve Heyet Başkanı Steen Christensen, EXPO'nun kendi bağlam ve anlamları olduğunu söyledi.
The Delegate of Denmark and Chairman of the Board of BIE Steen Christensen, EXPO context and meaning of their own, he said.
Kaynak: bugun.com.tr

Yakın Kelimeler

(Tahmin etmek için bir harf girin)
Vagonmedya.com
2009-2022 © Sözce hakları saklıdır.